plenLiteracka Sp. z o.o.    |   Olsztyn, ul. Lanca 2/5
+48 883 00 88 22

Sztuczna inteligencja w służbie książki – projekt z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu

Projekt „Sztuczna inteligencja w służbie książki”, który zespół Literackiej stworzył wspólnie z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu otrzymał rekomendację do dofinansowania w ramach 1 naboru wniosków na Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki w ramach Programu „Kultura” (MECHANIZM FINANSOWY EOG 2014-2021). Wśród partnerów projektu znajdują się Miasto Poznań, Instytut Książki oraz NORLA – Norwegian Literature Abroad (Norwegia).

Projekt „Sztuczna inteligencja w służbie książki” stawia sobie za zadanie podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. Do zrealizowania tego zadania wykorzystana zostanie m.in. sztuczna inteligencja. Według wnioskodawcy, czyli Bibliteki Raczyńskich w Poznaniu głównym problemem niskiego czytelnictwa jest brak dostępu do nowości wydawniczych w bibliotekach, słabo rozwinięta sieć bibliotek oraz nieskuteczny system rekomendacji książek.

Celem głównym projektu jest rozwój czytelnictwa w Polsce m.in. poprzez podniesienie kompetencji pracowników bibliotek przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi z dziedziny nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI) i wymiany dobrych
praktyk wypracowanych wspólnie z partnerem z Norwegii.

Efektem projektu będzie księga dobrych praktyk, a jej wdrożenie w działalności Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu posłuży za swoiste case study dla bibliotek w całym kraju.

Efektem projektu będzie rozwój biblioteki jako instytucji budującej
aktywne relacje pomiędzy czytelnikiem, twórcą i krytykiem literackim, rozwój przedsiębiorczości w wyniku realizacji projektu w partnerstwie ze start-upem z branży kreatywnej i kultury.

Aby zrealizować założone cele zaplanowano następujące działania:

 1. Budowanie kompetencji u zarządzających i pracowników bibliotek publicznych, a także innych instytucji zaangażowanych w rozwój literatury w zakresie:
  • innowacyjnych metod wyboru i zakupu nowości do bibliotek, katalogowania i udostępniania zasobów bibliotecznych,
  • innowacyjnych metod rekomendowania czytelnikom literatury na podstawie ich oczekiwań oraz treści wypożyczanych i kupowanych książek,
  • wykorzystaniu sieci książkomatów w dzielnicach o niskiej dostępności bibliotek.
 2. Organizacja wydarzeń w ramach Festiwalu Ludzie Książki
  Festiwal Ludzie Książki to cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych, który będzie organizowany przez partnerów projektów w Poznaniu oraz w ośrodkach miejskich subregionalnych województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Tematem przewodnim Festiwalu będzie budowanie pogłębionych i aktywnych relacji czytelników z twórcami z Polski, Ukrainy i Norwegii, tłumaczami, redaktorami, ilustratorami, krytykami literackimi, blogerami.

Podczas Festiwalu prezentowane i rozwijane będą innowacyjne metody zarządzania zbiorami bibliotecznymi, rekomendowania literatury i włączania czytelnika w życie literackie z wykorzystaniem AI.

W projekcie przewidziano realizację działań adresowanych bezpośrednio do pracowników bibliotek i pośrednio do czytelników, a także twórców i krytyków literackich. Zaplanowano działania edukacyjne i testowanie innowacyjnych narzędzi udostępniania książek w miejscach oddalonych od bibliotek (sieć książkomatów) oraz narzędzi opartych na technologii AI, które posłużą do zbudowania wiedzy niezbędnej w nowoczesnej bibliotece: – jak zarządzać katalogami bibliotecznymi,

 • jak rekomendować literaturę czytelnikom tak, by zwiększyć ilość wypożyczeń,
 • jak zarządzać informacjami o literaturze i krytyce literackiej.

Do celów tych zostaną wykorzystane innowacyjne narzędzia rozwijane przez start-up Literacka Sp. z o.o. – partnera w projekcie. Partner z Norwegii oraz Instytut Książki włączą się we wszystkie działania jako aktywne podmioty nabywające kompetencji, przekazujące własne doświadczenia z norweskiego rynku czytelniczego (NORLA) i współorganizujące Festiwal.

Wnioskodawca:
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Partnerzy:
NORLA – Norwegian Literature Abroad (Norwegia)
Instytut Książki
Literacka Sp. z o.o.
Miasto Poznań

Rekomendację uzyskało jedynie 14 wniosków, a wszystkie zwycięskie projekty znajdą Państwo pod TYM linkiem.

Related Posts

Leave a Reply