Wróć do strony KONKURSU >>> KLIK

REGULAMIN KONKURSU „Książkowy Guru”

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 46.580.831 zł, wpłaconym w całości, NIP 5260305644, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”. Konkurs będzie przeprowadzony on-line za pośrednictwem strony www.publio.codoczytania.pl w dniach od 16 listopada 2018 r. godz. 00:01 do 30 listopada 2018 r. godz. 23:59

2. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej www.publio.codoczytania.pl

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łącznie:
a) ocenienie co najmniej jednej książki z zakresu beletrystyka i/bądź literatura faktu za pośrednictwem strony www.publio.codoczytania.pl
b) wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu swojego adresu e-mail jako podpisu pod zgłoszeniem konkursowym na stronie www.publio.codoczytania.pl
c) zapisanie oceny za pomocą przycisku „Zapisz ocenę”

5. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora wybierze łącznie 8 nagrodzonych, w tym jednego Laureata głównego (I miejsce), który otrzyma nagrodę główną (weekend w SPA) oraz dwóch kolejnych Laureatów, którzy otrzymają kolejno po zestawie 10 e-booków (II miejsce) i 5 e-booków (III miejsce) oraz 5 Wyróżnionych, którzy otrzymają po zestawie 3 e-booków. Laureat główny to jest osoba, która w trakcie trwania konkursu oceni poprawnie najwięcej książek i otrzyma zaproszenie na weekend SPA. Laureaci to osoby, które w trakcie trwania konkursu kolejno ocenili poprawnie najwięcej książek po Laureacie głównym i otrzymują za zajęcie II miejsca zestaw 10 e-booków, za zajęcie III miejsca zestaw 5 e-booków. Wyróżnieni to 5 osób, które kolejno po Laureacie głównym (I miejsce) oraz Laureatach (II i III miejsce) ocenili w trakcie trwania konkursu najwięcej książek otrzymają zestawy 3 e-booków z oferty publio.pl.
W przypadku równej ilości odpowiedzi jury wybierze Laureata głównego, Laureata lub Wyróżnionego kierując się czasem udzielenia odpowiedzi i ilością odpowiedzi z uwzględnieniem różnorodności ocenionych książek.

Podsumowanie nagród:

I miejsce: weekend w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie dla 2 osób
II miejsce: zestaw 10 e-booków z oferty publio.pl
III miejsce: zestaw 5 e-booków z oferty publio.pl

5 Wyróżnień: zestaw 3 e-booków z oferty publio.pl

6. Nagrodami w Konkursie są:
a) (I miejsce) weekend dla dwóch osób w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś 22, 14-100 Ostróda o wartości jednostkowej 2.570 (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt) złotych brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) dla najaktywniejszego uczestnika konkursu, w rozumieniu dla osoby, która w okresie trwania konkursu oceni prawidłowo najwięcej książek, zwanej dalej „Laureatem głównym.” Na Nagrodę składają się: 2 noclegi w dwuosobowym komfortowym pokoju, śniadania w formie bufetu, trzydaniowe kolacje a la Carte w Restauracji Oranżeria, dostęp do Centrum SPA (2 baseny, 5 jacuzzi, zespół saun, siłowni oraz Studio Cardio), parking. Do wykorzystania po uprzednim zarezerwowaniu w recepcji hotelu w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2019 r. (ostatni dzień pobytu w hotelu w ramach Nagrody).

b) (II miejsce) 10 dowolnych e-booków z oferty publio.pl dla osoby, która oceni prawidłowo najwięcej książek po Laureacie głównym, oraz (III miejsce) 5 dowolnych e-booków dla osoby, która uzyska trzeci wynik w ilości ocenionych prawidłowo książek. Kolejnych pięć osób z najwyższymi wynikami otrzyma w nagrodę po 3 e-booki z oferty publio.pl. Nagroda dla Laureatów zajmujących II i III miejsce oraz Wyróżnionych realizowana jest w taki sposób, że osoby wyróżnione w terminie do 30 listopada 2019 r. mogą w trakcie określonej liczby sesji, jako zalogowali użytkownicy publio nabyć nieodpłatnie dowolne e-booki oferowane do sprzedaży przez Organizatora w publio.pl.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. Fundatorem Nagród jest Literacka Sp. z o.o. z siedzibą w (10-683) Olsztynie przy ul. Trylińskiego 14/16, REGON 365182627, NIP 7393887965 (dalej jako „Fundator ”).

7. Wyniki Konkursu zostaną ustalone do 14 grudnia 2018 r. i zostaną opublikowane w przeciągu 72 godzin opublikowane na stronie internetowej www.publio.codoczytania.pl

8. Laureaci i Wyróżnieni w terminie pełnych 3 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu lub otrzymania od Organizatora wiadomości e-mail o wygranej, do godz. 23:59 trzeciego dnia od daty publikacji wyników wysyła na adres e-mail: konkurs@codoczytania.pl dane kontaktowe, w tym numer telefonu do kontaktu z Organizatorem i Fundatorem. W przypadku niewysłania przez Laureata głównego, Laureata lub Wyróżnionego wiadomości mailowej o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do Nagrody wygasa. Wówczas status Laureata głównego, Laureata lub Wyróżnionego otrzymuje Uczestnik, którego ilość poprawnych ocen była najwyższa w dalszej kolejności.

8. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatorów na adres korespondencyjny podany przez Laureata w wiadomości e-mail w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

9. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@codoczytania.pl lub listem na adres: Literacka Sp. z o.o., ul. Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn – z dopiskiem ,,Konkurs: Książkowy Guru”. Organizatorzy zobowiązują się rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.publio.codoczytania.pl, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.

11. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej „Rozporządzeniem”).

12. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu są Organizator i Fundator – każdy w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia Nagród. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@agora.pl, zaś Fundator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail kontakt@publio.pl. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

13. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia).

14. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz każdego Administratora związane z realizacją Konkursu, podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

15. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratorów, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

16. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

17. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

18. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

19. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody przez Uczestnika na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak zgody uniemożliwia realizację wydania nagrody.

20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 listopada 2018 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.

Wróć do strony KONKURSU >>> KLIK